نتايج آزمون کارشناسی ارشد

به گزارش نفت تایمز نتایج فوق لیسان آزمون دانشگاه های سراسری اعلام شد. برای بررسی این نتایج به سایت رسمی سازمان نسجش (www.sanjesh.org) مراجعه نمایید. اطلاعات مورد نیاز برای مشاهده اطلاعات کارنامه اولیه شامل؛ شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد می باشد.

آدرس مستقیم بررسی نتایج آزمون:
http://81.91.149.31/arshad86/index.php

اطلاعیه سازمان سنجش در این رابطه؛

سازمان سنجش آموزش كشور بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دورههای كارشناسیارشد ناپیوسته داخل) سال 1386 میرساند برای اطلاع از نتیجه اولیه آزمون و نحوة تكمیل فرم انتخاب رشته محلهای مورد علاقه به صورت اینترنتی، از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 31/2/86 میتوانند كارنامه نتایج اولیه خود را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org مشاهده نمایند. داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامهای خود را (نام خانوادگی و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) وارد نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی در این آزمون شدهاند (فهرست اسامی داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته شدهاند نیز بر روی سایت سازمان قرار داده خواهد شد)، لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه نسبت به دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره 2) و ویژهنامه ضمیمه آن و همچنین نحوة تكمیل فرم انتخاب رشتههای اینترنتی خود اقدام نمایند.
1ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره 2) این آزمون به همراه ویژهنامه حاوی شرایط و ضوابط ارگانهای بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالی كه به صورت شرایط خاص نسبت به پذیرش دانشجو اقدام مینمایند، از روز سهشنبه 1/3/86 لغایت روز یكشنبه 6/3/86 در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترسی خواهد بود. ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی گردیدهاند، در صورت تمایل به دریافت دفترچه شماره 2 و ضمیمه آن، میتوانند با مراجعه به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود، با پرداخت مبلغ 3000 (سه هزار) ریال در مهلت مذكور، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

2ـ به داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون كارشناسیارشد ناپیوسته سال 1386 توصیه میشود كه ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره 2) و ضمیمه آن اقدام نموده و كد رشته محلهای مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب نمایند؛ پس از آن، كد رشتههای انتخابی را در فرم پیشنویس نمونهای كه به همین منظور در صفحه 110 دفترچه راهنمای شمارة 2 به چاپ رسیده است، درج و از صحت رشته محلهای انتخابی اطمینان حاصل نمایند؛ سپس در محدوده زمانی (از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 3/3/86 لغایت ساعت 24 روز یكشنبه 6/3/86) تعیین شده به یكی از دو روش الف) ورود با اطلاعات كارت اعتباری و شماره شناسنامه ب) درج شماره پرونده، كد رهگیری و شمارهشناسنامه به صفحه انتخاب رشته وارد و نسبت به ثبت كد رشته محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمایند. (درج این اطلاعات برای ورود به برنامه انتخاب رشته اینترنتی ضروری میباشد) بدیهی است پس از تأیید نهایی رشتههای انتخابی توسط داوطلب، شمارة رمز 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد و در غیر این صورت، انتخاب رشته آنان تكمیل نگردیده و میبایست از ابتدا این مراحل را طی نمایند.

3ـ تذكرات مهم:
الف ـ با توجه به اینكه كد محلهای انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تأییدیه به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست، به داوطلبانی گرامی اكیداً توصیه میگردد، قبل از اقدام به تكمیل نهایی فرم انتخاب رشتههای تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به كد رشتههای انتخابی (محل دانشگاه دوره، میزان شهریه دورههای مختلف و ...) را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.
ب ـ سیستم انتخاب رشته تا حدود زیادی هوشمند پیشبینی گردیده تا در حد امكان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذكر دهد (به عنوان مثال: انتخاب كد رشته محلی كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و یا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و یا اینكه داوطلب در گرایشی از گرایشهای رشته امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده است و ...)؛ لذا لازم است داوطلبان این مورد را نیز در نظر داشته باشند. بدیهی است چنانچه داوطلبی نسبت به رفع خطاهای داده شده، اقدام ننماید، انتخاب رشته وی كامل نگردیده و به این داوطلب نیز شماره رمز 15 رقمی به عنوان رسید داده نخواهد شد.

ج ـ داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته میباشند، برای اینكه مراحل انتخاب رشتههای تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشكلی برای آنان به وجود نیاید، لازم است اطلاعیههای این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و ویژهنامه ضمیمه آن را به دقت مطالعه نمایند.

د ـ پس از مشاهده كارنامه نتایج اولیه این آزمون، داوطلبان ضمن توجه به توضیحات مربوط به كارنامه (در سایت این سازمان درج گردیده است) در صورت هرگونه سؤال، لازم است حداكثر تا تاریخ 31/3/86 از طریق پست الكترونیكی Email:public-Relations@sanjesh.org و یا صندوق پستی 4378 ـ 15875 با روابط عمومی این سازمان مكاتبه نمایند. بدیهی است به مكاتباتی كه پس از مهلت تعیین شده صورت گیرد، هیچگونه پاسخی داده نخواهد شد.

نكاتی مهم در خصوص دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1386:
الف ـ نوبت پذیرش در كلیه رشتههای مندرج در جداول شماره 20، 21 و 22 مندرج در صفحه 107 دفترچه راهنما در نیمسال اول صحیح میباشد.

ب ـ كد محل تحصیل رشته روانشناسی صنعتی سازمانی (از كد رشته امتحانی 1133) در دانشگاه اصفهان مندرج در صفحه 71 دفترچه راهنما 6944 میباشد كه از قلم افتاده است.

ج ـ پذیرش در رشته زمینشناسی ـ ژئوشیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با كدهای محل تحصیل 2010 و 7508 (از كد رشته امتحانی 1201) مندرج در صفحات 22 و 73 با ضرایب زمینشناسی پترولوژی صورت میگیرد.

د ـ پذیرش در گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی از كد رشته امتحانی 1276 (مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT) به دلیل انصراف دانشگاه پذیرنده، صورت نمیگیرد و به همین دلیل در دفترچه راهنمای شماره 2، برای این گرایش، رشته محلی درج نشده است.

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان

/ 1 نظر / 1792 بازدید
بهروز

سلام از اين که به من سر می زنی ممنون چند وقت پيش يک نظر به شرح (البته که ایشان جزو نوابغ هستند مثل شما مطلبشو برات می فرستم )فرستاده بودی نفهميدم ؟