كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۱٠/۱۱

با اندکی تصرف از عبید زاکانی:

ـ معلمی (بیچاره ای)  را پرسیدند چگونه ای؟

- گفت نه چنان که خـــدای تعالی خــواهد و نـــه چنـــان که شیطـان  و  نه آن گــونه کــه خــود خــواهم.

 ـ گفتنــد:

 چگونه؟

 ـ گفت زیــرا خــدای تعالی خـــواهــد که من عــابــد ی زاهد باشم و چنان نیم و شیطانم کافری خــواهــد و آ ن چنــان نیز نیــم و خــود خـــواهم کــه شــاد و صاحب روزی و توانگــر باشم  و چنان نـیــز نیستم.

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner