كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
  1. تفاوت ADSL  و Dial Up چیست؟ طرز ارسال و دریافت داده‌ها را در این دو روش توضیح دهید.
  2. انواع آلوده کننده‌های سیستم را از نظر عملکرد نام ببرید.
  3. در خصوص جامعه‌ی اطلاعاتی چه می‌دانید. با مثال‌هایی توصیف کنید.
  4. نرم‌افزارهای کاربردی یا Application را با ذکر نمونه‌هایی توضیح دهید.
  5.  اجزای موتورهای کاوش را نام ببرید.
  6. روش کار ابرموتورکاوش را با ذکر مثال‌هایی بیان کنید.
  7. شبکه از نظر نوع سرویس به چند دسته تقسیم می‌شود بیان کنید.
  8. نسل‌های رایانه‌ای را با یک‌دیگر مقایسه کنید.
  9. پاسخ کوتاه دهید:

الف. Plug & Play                                  ب. Menu bar

ج. Ctrl + X                                              د. Shortcut           

  1. پاسخ کوتاه دهید:

الف. رسم جدول در ورد                            ب. درج عکس در ورد

ج. Ctrl & Left Shift                                 د. Ctrl + S   پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner