كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۸/٢٧
فهرست برخي از ابزارهاي كاوش
الف . موتورهاي كاوش
Google.com
 Ixquick.com
Altavista.com
 Parseek.com
 Jamasp.com
Go.com
 Looksmart.com
 Hotbot.com
 Webbrain.com
 Excite.com
ب. راهنماها Yahoo.com
 About.com
 Alltheweb.com
 lii.com
opendirectory.com
 dmoz.com
 ج. ابرموتورهاي كاوش
 Mamma.com
Ask.com Fast.com
msn.com Google.com
 Qbsearch.com
 Dogpile.com
 Lycos.com
 Profusion.com
 Metacrwler.com
 C4.com
Gogettem.com
Infind.com
Savvysearch.com
 Albert.com
 Invisibleweb.com
 Snap.com
د. موتورهاي جست و جوي خاص
 Mapblast.com
 Findlow.com
 Newstrawler.com
كتابخانه هاي وبي
 Ipl.org Loc.gov
 Lights.com/webcats/
Libraryspot.com
 Nlc-bnc.ca
 


پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner